شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)
کد کاربر
رمز
 

انسان هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند

انسان هاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي دهند

انسان هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>